Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρυθμίσεις βάσει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα - Αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Αναλαμβάνουμε αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.

ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ

Νόμος για τα Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά ή Νόμος Κατσέλη

Τον Ιούλιο του 2010 τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ο οποίος προβλέπει ρυθμίσεις τραπεζικών οφειλών και άλλων χρεών, που δεν προέκυψαν από εμπορικές συναλλαγές ή αδικοπραξία. Ο νόμος αυτός δεν καλύπτει χρέη προς το Δημόσιο.

Βάσει του Νόμου 3869/10 μπορούμε να εξασφαλίσουμε χαμηλότερη δόση - τουλάχιστον στο 1/5 της τρέχουσας! - για όλες τις τραπεζικές οφειλές, πιστωτικές κάρτες και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και μικρότερη δόση στα στεγαστικά δάνεια ή άλλου τύπου δάνεια που έχουν προσημείωση σε ακίνητο. Αυτό προβλέπεται με δύο τρόπους: Πρώτον, με τη μείωση του επιτοκίου που φτάνει ως και μηδενικό επιτόκιο, δηλαδή τις εντελώς άτοκες δόσεις. Δεύτερον, με σημαντική επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των οφειλών αυτών.

Σε πολλές περιπτώσεις ανάλογα με την εισοδηματική κατάσταση του πελάτη και τα περιουσιακά του στοιχεία, μπορούμε να επιτύχουμε και διαγραφή μέρους του χρέους από 15% μέχρι και 90%! Εδώ ο νόμος Κατσέλη ευνοεί ιδιαίτερα υπερχρεωμένους πολίτες που δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία (άρθρο 8 παρ. 2) Ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά προβλέπει επίσης διαγραφή χρεών σε περίπτωση που υπάρχει μόνο πρώτη κατοικία και το ποσό των τραπεζικών οφειλών ξεπερνάει το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου (άρθρο 9 παρ. 2). Σε εξειδικευμένες περιπτώσεις προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από όλα τα τραπεζικά χρέη του δανειολήπτη, όταν συντρέχουν μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή μακροχρόνια ανεργία ή ίδιας σοβαρότητας προβλήματα (άρθρο 8 παρ. 5)

Ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, προβλέπει, επίσης, την αναστολή διαταγών πληρωμής από τη στιγμή της κατάθεσης στο ειρηνοδικείο της αντίστοιχης αίτησης, καθώς και αναστολή καταβολής των τόκων μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η αποπληρωμή των τραπεζικών οφειλών μέσω του νόμου Κατσέλη ολοκληρώνεται από 4 ως 20 έτη ή και περισσότερα, ώστε ο υπερχρεωμένος πολίτης να απαλλαγεί από το μεγάλο πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών και της υπερχρέωσης και να επανέλθει στην υγιή συναλλακτική συμπεριφορά με τις τράπεζες.

Τι προβλέπει ο νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ο νόμος 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα δηλαδή πρόσωπα που δεν είναι έμποροι και βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών χωρίς δόλο να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και εφ όσον πληρούνται οι ανάλογες προϋποθέσεις να απαλλαγούν από μέρος ή και από το σύνολο των χρεών τους.

Ο νόμος προβλέπει ουσιαστικά τρία βήματα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

ΒΗΜΑ 1o: ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Ξεκινάμε με μια αίτηση προς κάθε τράπεζα στην οποία έχουμε ληξιπρόθεσμες οφειλές προκειμένου να μας χορηγήσει αναλυτική κατάσταση των οφειλών μας προς αυτή.

Οι τράπεζες οφείλουν μέσα σε πέντε ημέρες να απαντήσουν και να αποστείλουν έγγραφο που με απλό τρόπο να αναγράφει την ολική οφειλή, κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα. Ο νόμος προβλέπει ποινή έως 10.000 ευρώ σε περίπτωση καθυστέρησης εφόσον ο δανειολήπτης καταγγείλει την καθυστέρηση στη Γενική Γραμματεία του Καταναλωτή.

Στη συνέχεια ο οφειλέτης-δανειολήπτης με τη βοήθεια και τη μεσολάβηση Δικηγόρου ή άλλου φορέα από αυτούς που κατονομάζονται στο νόμο, συντάσσει την πρότασή του στα πλαίσια του εξωδικαστικού συμβιβασμού, δηλαδή ουσιαστικά προτείνει στην Τράπεζα πόσα χρήματα και με ποιον τρόπο μπορεί να αποπληρώνει από εδώ και πέρα.

Αν η τράπεζα δεχτεί την πρόταση του δανειολήπτη, η διαδικασία σταματά εδώ και συντάσσεται πρακτικό συμβιβασμού που επικυρώνεται από τον Ειρηνοδίκη.

ΒΗΜΑ 2ο: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Στην περίπτωση που αποτύχει ο εξωδικαστικός συμβιβασμός, ο δικηγόρος που μεσολάβησε συντάσσει σχετικό έγγραφο και ξεκινά η διαδικασία ενώπιον του Ειρηνοδικείου.

Ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στο Ειρηνοδικείο του τόπου της κατοικίας του προσκομίζοντας στοιχεία που να δείχνουν:

- Την περιουσιακή κατάσταση του και του/της συζύγου του (Προσοχή: λαμβάνονται υπ’ όψιν τα εισοδήματα του/της συζύγου αλλά δεν κινδυνεύει η προσωπική περιουσία του/της συζύγου παρά μόνο του προσώπου που πήρε το δάνειο και του εγγυητή του δανείου).
- Την κατάσταση των πιστωτών του και των οφειλών του σε αυτούς
- Ένα λογικό σχέδιο διευθέτησης των οφειλών
- Τη βεβαίωση του δικηγόρου περί αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού
- Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των ανωτέρω στοιχείων
- Αφού κατατεθεί η αίτηση μέσα σε έξι μήνες γίνεται η συζήτηση της υπόθεσης.

Στον πρώτο μήνα από την υποβολή της αίτησης, επιδίδεται η αίτηση στους πιστωτές. Στον δεύτερο μήνα οι πιστωτές απαντούν αν αποδέχονται το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών ενώ μπορούν να προτείνουν τροποποιήσεις. Στο πρώτο ήμισυ του τρίτου μήνα ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει το τροποποιημένο σχέδιο. Στις επόμενες 20 ημέρες απαντούν οι πιστωτές αν αποδέχονται το τροποποιημένο σχέδιο, ενώ στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου δημιουργείται φάκελος που ενημερώνεται με τις εξελίξεις.

Αν πετύχει ο δικαστικός συμβιβασμός, δεν γίνεται δίκη και ο Ειρηνοδίκης επικυρώνει απλά τον συμβιβασμό.

ΒΗΜΑ 3ο: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Αν αποτύχει και ο δικαστικός συμβιβασμός, ο Ειρηνοδίκης λαμβάνοντας υπ’ όψη του τα εισοδήματα του οφειλέτη, τη δυνατότητα συνεισφοράς του/της συζύγου του και τις βιοτικές ανάγκες του ίδιου και των προστατευόμενων από αυτών μελών της οικογενείας του, βγάζει απόφαση και υποχρεώνει τον οφειλέτη να καταβάλλει κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα 4 ετών μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές και εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της ρύθμισης, απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών.

Στην περίπτωση που υπάρχουν εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες όπως μακροχρόνια ανεργία, σοβαρά προβλήματα υγείας, εξαιρετικά χαμηλό εισόδημα, ο Ειρηνοδίκης μπορεί, κατά την κρίση του πάντα, να αποφασίσει την καταβολή μικρού ύψους ή και πλήρη απαλοιφή του χρέους.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να βρούμε τη λύση που θα καλύπτει τις ανάγκες σας!

Financial & Law
Ρυθμίσεις οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς - Νόμος Κατσέλη - Εξωδικαστικές λύσεις - Έμπειρο νομικό τμήμα.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας