Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρυθμίσεις βάσει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα - Αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Αναλαμβάνουμε αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 99

Τι προβλέπουν τα άρθρα 99-106 του ν. 3588/2007 του Πτωχευτικού Κώδικα

Η απόφαση για την υπαγωγή μιας εταιρίας στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, είναι πρωτίστως επιχειρηματική & οικονομική υπόθεση και δευτερευόντως νομική.

Για να υπαχθεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές τουλάχιστον 500.000 ευρώ.
Κατ' εξαίρεση, μπορούν να υπαχθούν εταιρίες κάθε μορφής και με μικρότερες οφειλές.

Η συμφωνία συνδιαλλαγής δεσμεύει μόνο εκείνους που την υπέγραψαν.

Στην αίτηση επισυνάπτεται σε πρότυπο γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με ποσό ανάλογο με τη μορφή της εταιρίας, για την αμοιβή του εμπειρογνώμονα και του μεσολαβητή.

Το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης μπορούν να συναινούν σε μείωση των απαιτήσεων, με τους ίδιους όρους που θα μείωνε τις απαιτήσεις του και ένας ιδιώτης δανειστής.

Με την επικύρωση της συμφωνίας αναστέλλεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, αίρεται αυτοδικαίως η απαγόρευση έκδοσης επιταγών, αναστέλλεται για περίοδο 6 μηνών η λήψη κάθε μέτρου συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης πτώχευσης κ.λ.π

Το άρθρο 99 του νέου πτωχευτικού κώδικα, προβλέπει τη διαδικασία συνδιαλλαγής µε τους πιστωτές για τις επιχειρήσεις που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις.

Το άρθρο 99 του νόµου 3588/2007, το οποίο αντικατέστησε σε πολλά το άρθρο 44 περί προστασίας πιστωτών, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσφύγουν στα πολυµελή πρωτοδικεία και να ζητήσουν προστασία και συνδιαλλαγή µε τους πιστωτές τους, ώστε να αποφευχθεί η πτώχευση.

Όπως έχει δείξει η εµπειρία (από σχετικές υποθέσεις), για να ξεκινήσει µια επιχείρηση αυτή τη διαδικασία, ουσιαστικά έχει ήδη επέλθει συµφωνία µε τους βασικούς πιστωτές της. Προσφεύγοντας δικαστικά µε την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99, η εταιρεία καλείται να αποδείξει ότι βρίσκεται σε οικονοµική δυσπραγία, χωρίς όµως να έχει µπει σε παύση πληρωµών.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την κατάθεση υποβολής φακέλου για επιχειρήσεις που θέλουν να υπαχθούν στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα.

Κατ’ αρχήν σας παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που χαρακτηρίζονται από την πίεση της έκτακτης ανάγκης και αφορούν στην εταιρία αλλά κυρίως τους μετόχους και αυτούς που ασκούν διοίκηση.

Δευτερευόντως αναλαμβάνουμε την πλήρη νομική κάλυψη για την αίτηση υπαγωγής καθώς και τη σύνταξη του απαραίτητου Business Plan υπογεγραμμένου από Ορκωτό λογιστή όπως ορίζει ο νόμος. Το γραφείο μας θα ολοκληρώσει τη διαδικασία μέχρι την οριστική απόφαση του δικαστηρίου περί ανοίγματος ή όχι της συνδιαλλαγής με τους πιστωτές.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για αναλυτική ενημέρωση για τη διαδικασία ένταξης της επιχείρησής σας στο άρθρο 99.

Financial & Law - Τηλέφωνα: 210.3300660 - 6945976642