Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρυθμίσεις βάσει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα - Αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Αναλαμβάνουμε αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Ο νόμος 3816/2010 δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αγρότες που έχουν περιέλθει σε δυσχερή οικονομική θέση μέσα από τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με την αναστολή ή μετάθεση της εκπλήρωσης δανειακών τους υποχρεώσεων να «ανασάνουν», να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους, να διατηρήσουν τη βιωσιμότητά τους και να προάγουν την επιχειρηματική τους δράση.

ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Ο νέος νόμος ρυθμίζει καταρχήν τις οφειλές επιχειρήσεων, επαγγελματιών και αγροτών προς τα πιστωτικά ιδρύματα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1.1.2005.

Ειδικότερα:

α) Σε ρύθμιση υπάγεται το σύνολο της ληξιπρόθεσμης οφειλής από κάθε σύμβαση δανείου ή πίστωσης εφόσον το σύνολο της ληξιπρόθεσμης οφειλής από την κάθε σύμβαση δεν υπερβαίνει το ποσόν των 1.500.000 ευρώ.
β) Η ρύθμιση γίνεται με επιτόκιο ενήμερης οφειλής και κατ’ ελάχιστον σε επτά έτη. Τα δύο πρώτα έτη ο δανειολήπτης καταβάλει μόνο τόκους και μετά τις τοκοχρεολυτικές δόσεις.
γ) Αν πρόκειται για ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 30.7.2007, ο δανειολήπτης δεν υποχρεούται να προκαταβάλει για τη ρύθμιση κανένα ποσόν. Αν πρόκειται, ωστόσο, για ληξιπρόθεσμες οφειλές της περιόδου 1.1.2005 έως 30.6.2007, υποχρεούται να καταβάλει το 10% της οφειλής, δίχως να υπολογίζονται τόκοι ανατοκισμού και υπερημερίας.
δ) Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά την 30.7.2007 διαγράφονται με τη ρύθμιση οι τόκοι ανατοκισμού και υπερημερίας. Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της περιόδου 1.1.2005 έως 30.6.2007 διαγράφονται οι τόκοι ανατοκισμού και υπερημερίας, εφόσον εξοφληθεί το ήμισυ της οφειλής.
ε) Σε ρύθμιση υπάγονται και ληξιπρόθεσμες οφειλές από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που δεν έχουν καταγγελθεί. Δεν υπάγονται αντιθέτως επιδοτούμενα ή εγγυημένα δάνεια.

ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Οι διατάξεις για τις ενήμερες οφειλές στοχεύουν κατ’ εξοχήν στην προστασία των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των αγροτών, που πραγματικά δυσκολεύονται στην ομαλή αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους και οι οποίοι κατ’ εξοχήν στερούνται διαπραγματευτικής δύναμης απέναντι στα πιστωτικά ιδρύματα. Με τούτο ως γνώμονα, καθορίζονται οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να συντρέχουν για να μπορούν οι δανειολήπτες να υπαχθούν στη ρύθμιση.

Α. Οι διατάξεις για τις ενήμερες οφειλές αφορούν τα επιχειρηματικά ή αγροτικά δάνεια. Δυνατότητα αξιοποίησης των διατάξεων για τις ενήμερες οφειλές έχουν :

α) οι επιχειρήσεις και επαγγελματίες με βιβλία τρίτης κατηγορίας και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι οποίοι στην τελευταία ετήσια χρήση μέχρι τον Ιούνιο του 2009 είχαν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 2.500.000 ευρώ και ζημία στην ίδια χρήση. Προϋπόθεση το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου να μην υπερβαίνει το ποσόν των 350.000 ευρώ.
β) επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μικρότερα των 150.000 ευρώ, κατ’ επάγγελμα αγρότες και επιχειρήσεις που έχουν από πυρκαγιές ή φυσικές καταστροφές. Προϋπόθεση το ανεξόφλητο κεφάλαιο του δανείου να μην υπερβαίνει το ποσόν των 200.000 ευρώ.

Β. Οι παραπάνω δανειολήπτες έχουν μία από τις ακόλουθες δυνατότητες:

α) περίοδος χάριτος ενός έτους, χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίου, με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου, εφόσον η σύμβαση δεν έχει υπερβεί το ένα τρίτο της διάρκειάς της.
β) αναστολή επί διετία της χρεολυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου και καταβολή των τόκων στη διάρκεια της αναστολής, και
γ) παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου κατά τρία έτη.

Ρυθμίσεις δανείων υπερχρεωμένων επιχειρήσεων με περιουσιακά στοιχεία

Υπάρχουν αρκετοί υπερχρεωμένοι οι οποίοι δεν μπορούν να υπαχθούν στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ούτε και στο άρθρο 99 για τους εμπόρους. Στην περίπτωση αυτή, ακόμα και αν έχετε περιουσία την οποία δεν θέλετε ή δεν μπορείτε να ρευστοποιήσετε, υπάρχει λύση.

Με βάση κάποια άρθρα (288, 388 κλπ) του Αστικού Κώδικα, ο δανειολήπτης μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο και να ζητήσει να τροποποιηθεί η σύμβαση δανείων, καρτών κλπ που έχει με τις τράπεζες, ώστε να μειωθεί το επιτόκιο σε νόμιμα και ανάλογα με τις ισχύουσες συνθήκες επιτόκια και παράλληλα να επιμηκυνθεί ο χρόνος αποπληρωμής των δανείων αυτών ώστε να διευκολυνθεί ο υπερχρεωμένος στην απαλλαγή του από τα δάνεια σε βάθος χρόνου.

Δεδομένου ότι πλέον είναι πολύ δύσκολο να ρευστοποιηθεί τμήμα της περιουσίας και ο “εύπορος” δανειολήπτης δεν έχει τη δυνατότητα να πουλήσει κάποιο ακίνητο και να ξεχρεώσει κάποια δάνεια, τα δικαστήρια έρχονται ως αρωγή του ώστε και αυτός ο δανειολήπτης να μπορέσει να πληρώσει τελικά, αλλά και να μην οδηγηθεί στο να υποστεί ατομικές διώξεις ή/και πλειστηριασμούς της περιουσίας του, οι οποίοι άλλωστε μόνο επιπλέον επιβάρυνση επιφέρουν και ευτελίζουν το εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει:

- την έρευνα σε τράπεζες και Τειρεσία για την ενδιαφερόμενη επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής
- τη δημιουργία φακέλου ρύθμισης επαγγελματικών δανείων
- την εξεύρεση καταλλήλων λύσεων κατά περίπτωση (περίοδο χάριτος ενός έτους χωρίς καταβολή τόκων και κεφαλαίων, αναστολή επί διετία της χρεωλυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου, παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου κατά τρία έτη, τροποποίηση της δανειακής σύμβασης χωρίς ατομικές διώξεις και πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων κλπ.)

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να βρούμε τη λύση που θα καλύπτει τις ανάγκες σας!

Financial & Law
Ρυθμίσεις οφειλών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς - Νόμος Κατσέλη - Εξωδικαστικές λύσεις - Έμπειρο νομικό τμήμα.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμας