Όλες οι ρυθμίσεις δανείων και καρτών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις • Προστασία α' κατοικίας: Νομική υποστήριξη • Ρυθμίσεις βάσει του νέου Πτωχευτικού Κώδικα - Αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών • Προστασία από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς • Ρυθμίσεις οφειλών επιχειρήσεων - Εξωδικαστικός συμβιβασμός • Αναλαμβάνουμε αιτήσεις επαναπροσδιορισμού των υποθέσεων του Νόμου Κατσέλη • Εξειδικευμένοι οικονομολόγοι και νομικοί • Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.3300078 - 2155509237 - 210.3300660 και 6945976642.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Financial Solutions μέσω των εξειδικευμένων δικηγόρων-συνεργατών της αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση διαφόρων νομικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Η νομική υποστήριξη που παρέχουμε σε επιχειρηματίες και επιχειρήσεις είναι άμεση, εχέμυθη και αποτελεσματική λόγω της τεράστιας πείρας που έχουμε αποκομίσει ως εταιρία στα 20 χρόνια λειτουργίας μας σε παρόμοιες υποθέσεις που αφορούν στα παρακάτω ζητήματα:

1. ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
Με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μπορεί να προστατευτεί κάθε εφεύρεση που είναι νέα, έχει καινοτόμο εφαρμογή (Innovation) και είναι επιδεκτική βιομηχανικής εκμετάλλευσης.
Ως εφεύρεση επιδεκτική προστασίας με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας νοείται κάθε τεχνική λύση σε τεχνικό πρόβλημα. Δηλαδή, δεν προστατεύεται οτιδήποτε είναι θεωρητικό ή άυλο.

Επίμαχο θέμα είναι εάν μπορούν να προστατευτούν με πατέντα τα προγράμματα Η/Υ. Η ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία εξαιρεί κατ' αρχήν το λογισμικό Η/Υ από τη δυνατότητα προστασίας. Ωστόσο, η πρακτική έχει δείξει ότι υπάρχουν τρόποι να προστατευτούν τα προγράμματα Η/Υ με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει – πανελλαδικά - την κατάθεση αιτήσεων Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα και την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας), την προστασία τους και την σύνταξη συμβάσεων εκμετάλλευσής τους.

2. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Το εμπορικό σήμα είναι η ταυτότητα της επιχείρησης και ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της επιχείρησης και του καταναλωτή. Η κατοχύρωσή του είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση που «χτίζει» τη σχέση της με τον καταναλωτή μέσω ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το εμπορικό σήμα κατατίθεται πάντοτε για συγκεκριμένα προϊόντα και/ή υπηρεσίες.
Δεδομένου ότι οι καταθέσεις σημάτων, και δη των λεκτικών, αυξάνονται κάθε χρόνο, γίνεται ακόμη μεγαλύτερη η ανάγκη για προστασία του σήματος κάθε επιχείρησης, καθώς οι διαθέσιμες λέξεις μειώνονται συνεχώς.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάθεση εμπορικών σημάτων στη Ελλάδα, την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκά Σήματα) και διεθνώς, με αντίστοιχη έρευνα προγενέστερων σημάτων πριν την κατάθεση και εκτίμηση για το πιθανό αποτέλεσμα. Επίσης, αναλαμβάνει την προστασία τους και την σύνταξη συμβάσεων εκμετάλλευσής τους.

3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Ως Βιομηχανικό Σχέδιο (2 διαστάσεις) ή Υπόδειγμα (3 διαστάσεις) μπορεί να προστατευτεί η εικόνα την οποία παρουσιάζει το σύνολο ή µέρος ενός προϊόντος η οποία προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του (περίγραμμα, χρώμα, σχήμα κλπ).

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάθεση βιομηχανικών σχεδίων στην Ελλάδα και την Ε.Ε. (Κοινοτικά Σχέδια και Υποδείγματα) με αντίστοιχη έρευνα προγενέστερων δικαιωμάτων πριν την κατάθεση. Επίσης, αναλαμβάνει την προστασία τους και την σύνταξη συμβάσεων εκμετάλλευσής τους.

4. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ)
Εκτός από τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, τα Εμπορικά Σήματα και τα Βιομηχανικά Σχέδια και Υποδείγματα, υπάρχουν και άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας τα οποία είτε προστατεύουν ό,τι δεν προστατεύεται με τα παραπάνω είτε δημιουργούν ειδικότερο πλαίσιο προστασίας από τα παραπάνω, λόγω της ιδιαιτερότητας των σχετικών προϊόντων.

Τα κυριότερα από αυτά τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι τα εξής:
ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΑ ΙΣΤΟΧΩΡΩΝ (DOMAIN NAMES)
ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΕΣ (Microchip)
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ (KNOW-HOW)

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάθεση αιτήσεων στην Ελλάδα και την Ε.Ε. (όπου υπάρχει σχετικό θεσμοθετημένο σύστημα), την προστασία αυτών των δικαιωμάτων, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθε δικαιώματος, και τη σύνταξη συμβάσεων εκμετάλλευσής τους.

5. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι πωλήσεις είναι αυτές που αποφέρουν έσοδα και κέρδη στις επιχειρήσεις. Για τον λόγο αυτό η εξασφάλιση της πώλησης είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις. Η εξασφάλιση, κατά το δυνατό, της πώλησης μπορεί να γίνει απλώς με αναγραφή συγκεκριμένων όρων πάνω στο δελτίο αποστολής ή το τιμολόγιο (το οποίο πρέπει να υπογράφεται από τον αγοραστή) ή με ξεχωριστή σύμβαση, εάν πρόκειται για πώληση προϊόντος ή υπηρεσιών μεγάλης αξίας.
Σε κάθε περίπτωση, εάν η πώληση έχει γίνει χωρίς να ληφθεί πρόνοια για την προηγούμενη εξασφάλισή της, το γραφείο μας αναλαμβάνει τον χειρισμό εξώδικων και δικαστικών ενεργειών με σκοπό την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

6. ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Το πρώτο θέμα που απασχολεί κάθε επιχειρηματία πριν ιδρύσει μία εταιρία είναι η επιλογή του σωστού εταιρικού τύπου. Η ευθύνη που μπορεί να έχουν ή να μην έχουν οι εταίροι/μέτοχοι για τα εταιρικά χρέη, η φορολογική αντιμετώπιση, τα οικονομικά μεγέθη και ο βαθμός εξάρτησης από τραπεζικά προϊόντα είναι κάποιοι μόνο από τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν την επιλογή του εταιρικού τύπου.

Εκτός από την επιλογή του εταιρικού τύπου, το γραφείο μας αναλαμβάνει και τις ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν κατά τη διάρκεια της ζωής μίας εταιρίας όπως: τροποποιήσεις του καταστατικού, μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, είσοδος νέων εταίρων/μετόχων, αλλαγή διαχειριστή/διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου, λήψη αποφάσεων ΓΣ και ΔΣ στις ΑΕ και της συνέλευσης των εταίρων στις ΕΠΕ ή ενέργειες που γίνονται χωρίς προηγούμενες αποφάσεις αυτών των οργάνων, συγχωνεύσεις κλπ, καθώς και τις ενέργειες που απαιτούνται για τη λύση μίας εταιρίας.

7. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Στον αντίποδα της δικαστηριακής δικηγορίας, όπου επιλύεται η δυσλειτουργία μίας έννομης σχέσης, βρίσκεται η συμβουλευτική δικηγορία, καρδιά της οποίας αποτελούν οι συμβάσεις. Ο ρόλος των συμβάσεων είναι να διασαφηνίζονται οι λεπτομέρειες κάθε συνεργασίας, ώστε να προλαμβάνεται, κατά το δυνατό, τυχόν δυσλειτουργία της έννομης σχέσης και να αποφεύγεται η προσφυγή στα δικαστήρια ή, τουλάχιστον, να γίνεται λιγότερο επίπονη. Για τον λόγο αυτό, η υπογραφή σύμβασης που καθορίζει τους όρους συνεργασίας είναι απαραίτητη πριν την έναρξη κάθε επαγγελματικής συνεργασίας.

Ενδεικτικά, κάποιες από τις πιο συνηθισμένες συμβάσεις είναι οι ακόλουθες:
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
FRANCHISE
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ (LOGISTICS)
ΛΗΖΙΝΓΚ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ (PRIVATE LABEL)
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (R&D)
ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πριν κάνετε οποιαδήποτε επαγγελματική κίνηση που μπορεί να εμπεριέχει υψηλό επιχειρηματικό ρίσκο, συμβουλευτείτε μας, άμεσα, αποτελεσματικά και εχέμυθα.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210.3300660και 6945976642.